Klub házirend

Sportolók és vendégeink testi épségének, biztonságának érdekében, kérjük Önöket az alábbi helyi szabályok betartására.

Általános szabályok

1. A golfpálya használatának szabályzata vonatkozik minden létesítmény területén tartózkodó golfozóra és vendégre.

2. A golfpályán tartózkodó golfozónak be kell tartania a golfsport általános, a Magyar Golfszövetség által megfogalmazott Etikai Kódex és a Máriavölgy Zrt. által meghatározott helyi szabályokat. Ezek megsértését a Máriavölgy Zrt szankcionálhatja.

3. Minden játékosnak, gyakorló játékosnak a létesítmény bármely részének használatát megelőzően a recepción be kell jelentkeznie. A golfpálya, a gyakorló terület (Driving Range) használata ezt követően lehetséges.

Tee Time foglalás

4. A foglalás történhet telefonon vagy emailben, amennyiben ilyen rendszert üzemeltet a Máriavölgy Zrt, online is. A foglaláshoz a kívánt tee time időpont, a játékosok létszáma és nevük megadása szükséges. A Máriavölgy Zrt a foglaláshoz a klubtagoktól nem kér biztosítékot, egyéb Vendég játékos esetén bankkártya és lakcím adatokat kérhet. A foglalás telefonon és írásos formában is megtehető. A lefoglalt tee time lemondására legkésőbb a játékot megelőző napon van lehetőség. Amennyiben a játékos elmulasztja a tee timeot lemondani és nem jelenik meg a foglalt időpontban, akkor kötelezett a teljes green fee megtérítésére.

5. Bizonyos időszakokra történő foglalást a Máriavölgy Zrt. tagsági típushoz kötheti. Ezeket az időszakokat nyilvánossá teszi.

6. Tee time foglalására a játék megkezdése előtt legkorábban 14 nappal van lehetőség. Ennél korábbi foglalás garantálásához a klub előírhat foglaló vagy egyéb formában biztosítékot. Ebben az esetben a foglalás csak a biztosíték határidőre történő rendezése esetén tekinthető véglegesnek. Biztosíték nélküli tee time foglalást nem lehet véglegesnek tekinteni.

7. Egy játékos, illetve flight egy napon egy fix időpontot tud foglalni. Ezt követően a pálya foglaltságának függvényében kezdhető esetleges második kör, de második körre tee time foglalás nem lehetséges.

8. 1 fős flight foglalást a recepció megtagadhatja vagy felajánlhatja a csatlakozást 2,3 fős flightokhoz.

9. Magas foglaltságú időszakokban a recepció összepárosíthatja a kisebb létszámú flightokat 4 fősre.

Bejelentkezés és a játék megkezdése

10. Kérjük a játékosokat foglalt tee time előtt legalább 10 perccel a recepción történő regisztrációra és bejelentkezésre.

11. A Pannónia Golf & Country Club létesítményein golfozó, gyakorló játékosoknak rendelkeznie kell érvényes, játékjogot biztosító green fee kártyával amely lehet papír és elektronikus alapú is. Játékosok és Vendégek csak a golfpálya arra kijelölt területein tartózkodhatnak.

12. Egy Green Fee kártya 9 vagy 18 szakaszra szóló játékjogot biztosít. Az indulás a rajta lévő tee time időpontban lehetséges. A start időpontjának és helyének be nem tartása esetén a játékjog megszűnik. Új időpontot a recepción történő újbóli bejelentkezés után lehet igényelni.

13. A Green Fee kártyát és/vagy a Klubtagsági kártyát a pályán tartózkodó Játékos asszisztens(ek), starter(ek) részére be kell mutatni.

14. A Klubtagsági kártya elvesztése esetén a Máriavölgy Zrt. 10.000. forint ellenében állít ki új kártyát.

15. A játék megkezdése előtt a recepció kérheti a játékostól, hogy igazolja a handicap értékét. Valótlan handicap érték megadása esetén a játékjog érvényét veszti.

A golfpályán tartózkodás alapvető szabályai

16. A Pannonia GC helyi vagy házi szabályai által nem szabályozott esetekben, a golf szabályai és a golf etikett előírásai érvényesek, A Pannonia Golf & Country Club szabályzatai megtalálhatók a www.golfpannonia.hu oldalon. A klub indokolt esetben a szabályok módosításának jogát fenntartja.

17. A golfpályán a játékot megkezdeni a regisztráció során megadott elütőhelyről lehet. A szakaszok lejátszása csak szabályos sorrendben engedélyezett.

18. Minden játékosnak kell rendelkeznie saját golf baggel és készlettel, ellenkező esetben bérelnie kell a recepción. Egy ütőkészlettel több játékos golfozása tilos.

19. Egy tee time időpontban legfeljebb 4 fős flight kezdheti meg a játékot egyszerre.

20. Játékosonként legalább 1 db pitch villa kötelező a greeneken okozott pitchmarkok javításának érdekében. Ezt a játékosnak fel kell mutatni a starter vagy a játékos asszisztens részére. Amennyiben a Marshall észleli, hogy a játékos a green-en általa okozott pitch-markot nem javítja ki, a Máriavölgy Zrt. a szabályzat 45. pontjának megfelelő szankciókat gyakorolhatja.

21. A pályán soft spike használata engedélyezett.

22. A játékosok a golfpályán és a gyakorlóterületeken minden esetben ügyeljenek saját maguk és mások testi épségére. Ütés vagy próbalendítés során körültekintő óvatos magatartásukkal óvják sportoló társaik testi épségét!

23. A golf és a helyi szabályok be nem tartását a klub szankcionálhatja, amely pénzbüntetés és/vagy a játékjog ideiglenes vagy végleges megtiltása is lehet. Ilyen esetben az érintett játékos felé a klubnak nincs kötelezettsége a meghiúsult játék utáni kártérítésre, pályahasználati díj visszafizetésre.

24. Az élvezetes golfozás érdekében Játékos asszisztens(ek) és a Starter(ek) segítik a biztonságos, helyi és a golfsport szabályainak és a golf etikettnek megfelelő játékot. Ezek megsértésének észlelése esetén a játékos asszisztens jogosult figyelmeztetni és szankciók kezdeményezésére.

25. A játékos asszisztens jogosult a játékos személyazonosságát, játékra jogosultságát ellenőrizni. Valótlan személyes adatok, vagy a játékra jogosultságot igazoló hamis adatok megadása esetén a klub azonnal megtiltja a játékot és szükség esetén megteszi a megfelelő jogi lépéseket. Jogosulatlan játék esetén a golfozó a játékos asszisztens felszólítására köteles azonnal a pályát elhagyni.

26. Amennyiben a klubvezetés úgy ítéli meg, hogy az időjárási vagy egyéb körülmények nem teszik lehetővé a biztonságos játékot, a játékot a pályán megállíthatja. Ezt az arra kijelölt alkalmazott kürttel jelzi. Villámlás esetén és/vagy a hosszú kürtszót követően minden golfozó köteles a játékot beszüntetni és a pályát elhagyni. Ennek be nem tartása súlyos szabályszegésnek minősül és a klub jogosult szankcionálni.

A játék menete, tempója

27. A flight minden tagja a foglalt tee time előtt legkésőbb 5 perccel legyen az első tee-nél.

28. A golfjáték szabályaival összhangban a játékosok kötelesek ügyelni a játék tempójára. A 18 szakasz lejátszásának maximális ideje 4,5 óra, 9 szakaszé pedig 2 és ¼ óra. Lassabb tempó esetén az következő gyorsabb flight előnyt élvez. A játékos asszisztens lassú játék esetén figyelmeztetheti a játékosokat, súlyosabb esetben megtilthatja a játék folytatását.

29. A lassabb flightnak el kell engednie a mögötte haladó gyorsabbat, ha legalább 1 szakasz a lemaradása az előtte haladóktól.

30. Nem megengedett a lassabb flight megkerüléssel történő előzése. Szükség esetén kérje a játékos asszisztens segítségét.

31. Hétköznapokon a játék tempója érdekében a kisebb létszámú flightokat el kell engedni. Hétvégén a 4 fős flightok élveznek előnyt.

32. Versenyen résztvevő flightok előnyt élveznek a versenyen nem résztvevőkkel szemben.

33. 1 fős flight nem előzhet és nem tarthat fel másik flightot.

A Pálya megóvása

34. A játékos és a caddie is figyeljen a pálya épségére a biztonságos és élvezetes sportolás érdekében.

35. A játék valamint a pálya minőségének megőrzése érdekében, a játékosok kötelesek a szabályoknak megfelelően gondoskodni a pályán keletkezett sérülések (divot, Pichmark) javításáról. A kiütött divot-ot vissza kell helyezni.

36. A bunkerbe került labdát a lehető legrövidebb útvonalon kell megközelíteni és elütés után az eredetinek megfelelő állapotba kell visszaállítani a mellette található gereblyével.

37. Golfautóval és trolley-val max. 10 méterre lehet a greenket megközelíteni. Tilos a greeneken, a tee boxokon, vízakadályokon, bunkereken való áthajtás.

38. Ügyelni kell greenek épségére, nem megengedett a lyukból a labda ütővel történő kivétele. Ügyelni kell a zászló kivételére és elhelyezésére, majd az eredeti állapotának megfelelő visszaállítására.

39. A pályán kihelyezett szemetesek, tee és hamutartók állnak rendelkezésre. Kérjük óvja a környezetet és ügyeljen a pálya épségére.

Biztonság

40. Nem lehet elütni, ha az ütőtáv 1,5-szeresén belül emberek tartózkodnak. Az elütésnél ill. próbalendítésnél ügyelni kell, hogy az ütés hatósugarában senki ne tartózkodjon. Játékostárs elütésekor ne tartózkodjon annak látószögében és ne zavarja hangos beszéddel vagy egyéb zajjal az elütőt.

41. Ha a gyorsabb flight elhaladt, meg kell várni, hogy az ütőtáv 1,5-szeresének megfelelő távolságba érjenek. Amíg a távolság nem áll fenn, nem lehet folytatni a játékot.

42. Ha az elütés után a labda másik játékos irányába repül, hangos „Fore” kiáltással kell jelezni az ott tartózkodók részére.

43. Az elektromos autót kizárólag a regisztráció során bejegyzett (14 éven felüli) játékos, vendég vezetheti. A klub szabályainak megfelelően köteles betartani a vonatkozó szabályokat, biztosítva, megőrizve a jármű átvétele során rögzített műszaki állapotot.

Szankciók

44. A Máriavölgy Zrt az élvezetes és biztonságos sportolás érdekében a golfsport, a golf etikett és a helyi szabályok megsértését szankcionálja.

45. Az eset súlyosságától függően és ismételt szabálysértések fennállásakor az alábbi módon szankcionálható a játékos: szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés, pénzbírság 25 EUR, a következő alkalommal 50 EUR vagy annak megfelelő forintösszegben. Az így összegyűlt összeget a Sportklub junior alapjába fizeti a Máriavölgy Zrt. A pénzügyi szankció sikertelensége esetén ideiglenesen vagy véglegesen is visszavonható a játékjog és a klubtagság is.

46. A golfautókban történő károkozásért a bérlő a teljes költség megfizetésére kötelezhető. A golfautókon található hamutartók eltűnése, vagy sérülése esetén a klub 12.700 Forint többletköltséget terhel a bérlőre.

47. A pálya megóvása érdekében szükségessé vált a helyi szabály kibővítése, szankció született a pitch villák kötelező használatáról. Kérlek vegyétek figyelembe, hogy ennek elmulasztása első alkalommal szóbeli figyelmeztetést von maga után, másodikra a játékos 100 Eurós pénzbírság fizetésére kötelezhető, harmadik alkalommal azonban kitiltásra is kerülhet a pályáról.

Lemondási feltételek

48. A szolgáltatások lemondási kötelezettségei a következők:
A lemondási díj mértéke a megrendelt szolgáltatások árának százalékában a foglalást megelőző

  • 60 napig 10%
  • 59-30 50%
  • 29-15 75%
  • 15 napon belül 100%

Klubház

49. A klubház területén csak a Porticus étterem termékei fogyaszthatók.

50. A klubházba történő belépés előtt, indokolt esetben a cipők megtisztítása kötelező.

Golfélményekben gazdag sikeres játékot kíván,
A Pannonia Golf & Country Club vezetése