ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Golf & Country Club Máriavölgy Zrt.

Tartalomjegyzék:

1. A Szolgáltató adatai
2. Általános szabályok
3. Szerződő fél
4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
5. Lemondási feltételek
6. Árak
7. Fizetési feltételek
8. Online szobafoglalás és online fizetés lépései
9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
10. Háziállatok
11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
12. A vendég betegsége, halála
13. Szerződő fél jogai
14. A Szerződő fél kötelezettségei
15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
16. A Szolgáltató jogai
17. A Szolgáltató kötelezettsége
18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
19. Titoktartás
20. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

1. A Szolgáltató adatai

Cégnév: Golf & Country Club Máriavölgy Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: Máriavölgy Zrt.

Székhelye: 8086 Felcsút, Fő u. 65.

Telefon: +36 22 594 200

Adószám: 12023390-2-07

Cégjegyzékszám: 07-10-001534

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és az ott kínált szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket.

2.2. A Szolgáltató külön megállapodást köthet az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (együttesen továbbiakban: Felek).

3.3. Amennyiben egy rendezvény vagy konferencia lebonyolítására illetve szálláshely szolgáltatásra jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet foglal 10 főt meghalandó szálláshely szolgáltatást ott a Szolgáltatóval szerződő fél a Szervező.(együttesen továbbiakban: Felek)

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A szerződés a Vendég írásban, szóban, on-line, e-mailben vagy telefax küldésével leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül.

4.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

4.4. A Szolgáltatónál a Vendég vagy a Szervező által személyesen leadott megrendelésnél a Vendég vagy a Szervező helyben aláírja az általa megrendelt szolgáltatásról a kinyomtatott megrendelőlapot. A visszaigazolás a Szolgáltató részéről a megrendelőlapnak a Szolgáltató recepciójában dolgozó munkatársának aláírásával történik, amely egy írásban megkötött szerződésnek minősül.

4.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.6. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás ellenértékére.

4.7. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. Ez a Vendég fizetési kötelezettségét nem érinti.

4.8. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.9. A szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4.10. Mindettől eltérés lehetséges eseti megállapodás megkötésével, ebben az esetben a Felek közötti jogviszonyt az eseti megállapodás határozza meg.

5. Lemondási feltételek

5.1 A Vendégnek a Szolgáltató által küldött visszaigazolás megküldéséig szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására van lehetősége.

5.2. A lemondási feltételek eltérőek az egyéni foglalás esetén, amely 10 magánszemély főt foglalt magában, illetve csoportos foglalás esetén, amely 10 főt meghaladó magánszemély foglalása esetén érvényes. A lemondási feltételekre külön rendelkezések vonatkoznak a kiemelt időszakokban illetve a legjobb ár kategória esetében. (lásd. 5.4, 5.7, 5.8)

5.3. Lemondási feltételek nem kiemelt időszakokban egyéni foglalás esetén:

5.3.1. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát legalább 72 órával megelőzően a foglalásának kötbérmentes lemondására jogosult.

5.3.2. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát megelőző 72. és 24. óráig terjedő időszakban a foglalását, a foglalás összértékének 50%-ának megfelelő mértékű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.3.3. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát megelőző 24 órán belül a foglalását, a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő mértékű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.4. Lemondási feltételek kiemelt időszakokban, ünnepek idején, valamint az un. legjobb ár kategória esetében egyéni foglalás esetén:

5.4.1. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát megelőző 21. napig a foglalását kötbérmentesen módosíthatja, lemondhatja.

5.4.2. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát megelőző 20. naptól a 8. napig terjedő időszakban a foglalását, a foglalás összértékének 50%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja, mondhatja le.

5.4.3. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát megelőző 7 napon belül a foglalását, a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja, mondhatja le.

5.5. Lemondási feltételek a csoportos foglalás esetén (beleértve a kiemelt időszakokat):

5.5.1. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését követően kötbérmentesen nem mondhatja le.

5.5.2. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát legalább 60 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 25%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.5.3. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát legalább 16 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 50%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.5.4. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát megelőző 15 napon belül a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 100%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.6. A Szolgáltatót a Vendég No Show (távolmaradása) esetén a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő összegű kötbér illeti meg.

5.7. Kiemelt időszakok:

…………………………………………………………………………………………

A mindenkori kiemelt időszakok a www.golfpannonia.hu

weboldalán kerülnek feltüntetésre.

5.8. Az ún. legjobb ár kategóriák a Szolgáltató www.golfpannonia.hu weboldalán kerülnek meghirdetésre.

5.9. A jelen, 5. pontban foglalt módosítások, illetve azok jogkövetkezményei kizárólag a megrendelt szolgáltatás csökkentésre vonatkoznak. Ha a Vendég vagy a Szervező úgy kíván módosítani, hogy több szolgáltatást rendel meg, úgy arra van lehetősége, amennyiben a Szolgáltató szabad szálláshellyel, illetve kapacitással rendelkezik.

5.10. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások – előleg visszafizetésen kívüli, további következménytől mentes – lemondására, amennyiben ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan körülményből (továbbiakban: “Vis maior”, egészségügyi vészhelyzet) eredő, arra visszavezethető ok miatt képtelen a szolgáltatások teljesítésére. Vis maior esetén a Szolgáltató köteles a szolgáltatási díj előleg visszafizetésére, azonban a vis maior miatti nem teljesítésre való tekintettel kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

6. Árak

6.1. Az aktuális szobaárak a szálloda honlapján és a szállodai szobában, vagy a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken is (étterem,golfrecepció, golfklub) rendelkezésre állnak.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. A már megrendelt és visszaigazolt szolgáltatásokra az áremelés nem vonatkozik.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket – előzetes értesítés mellett – áthárítja a Szerződő félre.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.golfpannonia.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

6.5. A rendezvény, konferencia árakat a Szolgáltató nem publikálja nyilvánosan, csak konkrét ajánlatkérésre küldi meg a Vendég vagy a Szervező számára.

7. Fizetési feltétek

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére igényt tarthat a szolgáltatás igénybevétele előtt, oly módon, hogy kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül, és a Szolgáltató ugyanakkor jogosult a szolgáltatás 50 %-os vagy teljes ellenértékének megfizetését kérni az igénybevétel előtt.

7.2. A Szolgáltató a szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében igényelhet előleget és kizárólag egyedileg létrejött megállapodás alapján van lehetősége a Vendégnek vagy a Szervezőnek utólagos fizetésre.

7.3. A Szerződő fél számláját készpénzben a következő valutákban egyenlítheti ki: forintban, euróban és dollárban.

7.4. A Vendég jogosult a Szolgáltató által a honlapon feltüntetett SZÉP kártyával teljesíteni a szolgáltatás ellenértékét.

7.5. A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára valutában a Vendég érkezésének napján a Szolgáltató bankja szerinti napi vételi árfolyamon kerülhet átszámításra.

8. Online szobafoglalás és online fizetés lépései, feltételei

8.1. A www.golfpannonia.hu honlapon az online foglalás opciót választva nyílik lehetőség azonnal online foglalásra és előlegfizetési lehetőségre. Ilyenkor az érdeklődő eldöntheti, hogy számára mely szobatípus és ár a legmegfelelőbb és a Kiválasztom gombra kattintva kiválaszthatja azt.

8.2. A következő oldalon kiegészítő szolgáltatások közül választhat szobája mellé. A Tovább gombra kattintva tud továbblépni az oldalról.

8.3. A következő oldalon a foglalás adatai összesítve jelennek meg. Ha minden megadott paraméter rendben van, akkor az alábbi adatokat kell megadni:

a., a foglaló megszólítását, vezetéknév és keresztnév

b., céges foglalás esetén cégnév

c., a foglaló lakcíme (irányítószám, város, út/utca, házszám, lakcím szerinti ország) és telefonszáma

d., e-mail címét kétszer (a második megerősítés)

e., a megjegyzés mezőben lehetőség van a foglalással kapcsolatos egyéb információk közlésére a Szolgáltató felé

8.4. Online fizetés kezdeményezéséhez a bankkártyás/hitelkártyás vagy a SZÉP Kártyás fizetési módot kell kiválasztani.

8.5. Továbblépés az oldalról a Foglalás véglegesítése gombbal történik, amikor is a választott fizetési szolgáltató weboldalára irányítjuk, ahol a szolgáltatók által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet kártyájával. A foglalás értékének kiegyenlítése az alábbiakban megjelölt módokon lehetséges.

Online bankkártyás fizetés: …OTP Simplepay

……………………
Elfogadott bankkártyák: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron
Online fizetés SZÉP kártyával: OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya, K&H SZÉP Kártya

8.6. A fizetési szolgáltatók a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsátanak ki, amelyet érdemes felírni, és a tranzakció sikerességéről emailben értesíti a foglalót. Sikertelen tranzakció esetén a szolgáltatók hibaüzenetben közlik a hiba okát.

8.7. Sikeres tranzakció esetén e-mailben küldjük el a foglalás visszaigazolását.

8.8. Egyéb feltételek:

8.8.1. A kártyabirtokos (vendég) részéről felmerült fizetési reklamációt a vendég köteles a szolgáltatás igénybevételét követően azonnal a helyszínen jelezni. A reklamációról a szállodában írásban jegyzőkönyvet kell készíteni, és a Szolgáltató a reklamáció kivizsgálását követően dönt a kompenzáció módjáról és mértékéről.

8.8.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy az online foglalás és online fizetés során a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli és azt időbeli korlátozás nélkül, harmadik személlyel nem közli, nem hozza nyilvánosságra. Ez alól kivételt képez, ha a Vendég a közléshez előzetesen hozzájárul.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1. A Vendég a szállodai szobát egyéni foglalás esetében az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig köteles elhagyni, csoportos foglalás esetében érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni.

9.2. Amennyiben a Vendégek 10:30-ig, illetve 11:30-ig nem hagyják el a szobát, Szolgáltató 14:00-ig a napi szobaár 50%-át, 14:00 után pedig 100%-át jogosult pótdíjként felszámolni.

9.3. A Szolgáltató a csomagok elhelyezése céljából Szolgáltató csomagszobát biztosít. Előre nem látható technikai akadályok felmerülése esetén Szolgáltató az elhelyezés megváltoztatásának jogát fenntartja.

9.4. A Vendégek a szálláshelyen működő golfklub szolgáltatásinak igénybevételére az alábbiak szerint jogosultak:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Háziállatok

10.1. A Szolgáltató szálláshelyeire kisméretű háziállat általában bevihető, külön térítés ellenében, melynek összegéről a szálláshely ………..weboldalán tájékozódhatnak, továbbá a szállodai szobában a Vendég felügyeletével tartható. A háziállatok a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják kizárólag pórázban, egyéb helységek (étterem, park stb.) azonban a háziállattal nem látogathatók. A háziállat behozatalára irányuló igényt a foglaláskor jelezni kell. A foglalás visszaigazolásában a Szolgáltató a háziállat behozatalát megtagadhatja. A Vendég legkésőbb az érkezéskor köteles bemutatni a háziállat oltási bizonyítványát.

10.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.

10.3. A Vendég érkezése előtt, de legkésőbb bejelentkezéskor köteles a Kutyaetikett elfogadására és annak aláírására.

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,

b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,

c) a Vendég fertőző betegségben szenved.

12. A vendég betegsége, halála

12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

13. A Szerződő fél jogai

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

14. A Szerződő fél kötelezettségei

14.1. A Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szálláshelyén.

14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálláshelyre és vendéglátó egységeibe.

14.4. A Vendég köteles a szálloda egyes meghatározott helyiségeiben a helyiség bejártában feltüntetett dress code-nak megfelelő öltözetben tartózkodni és az egyes helyiségekben feltüntetett házirend előírásokat betartani.

14.5. A Vendég a szálloda teljes területén, valamint a szálloda 150 méteres körzetében drónt, quadrocoptert nem használhat és azzal felvételt nem készíthet a többi vendég magánszférájának védelme érdekében. A vendég a jelen pontban rögzített előírás megszegése esetén teljes körűen felel a drón által okozott kárért.

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

16. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

17. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles:

a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni.

b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.

18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

18.3. A kártérítés mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

19. Titoktartás

19.1. A Szolgáltató a Vendég vagy a Szervező által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Vendégek és Szervezők azonosításához, illetve a szerződés teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

19.2. A Vendég és a Szervező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vendéggel és a Szervezővel szemben fennálló igényének érvényesítése érdekében a Vendég és a Szervező személyes adatait felhasználhatja, valamint a jogszabály által feljogosított szervek részére a Vendég és a Szervező személyes adatait átadhatja.

20. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti jog az irányadó és a szolgáltatás helyi szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.